برتری کودهای خضراء بر کودهای کلاته و سایر کودها
                                      

 کودهای کلاته موجود 

کودهای کلاته خضراء

دارای هورمون اتیلن

فاقد هورمون

دارای ابعاد غیرنانومتری

دارای ابعاد نانو متری(زیر 100 نانومتر)

پایداری در pH = 4 - 9

پایداری در pH =3-11

ناپایدار در مقابل تغییرات فیزیکو شیمیایی محیط

پایداری زیاد ساختار در مقابل تغییرات فیزیکو شیمیایی محیط

فاقد حداکثر مقدار عنصر قابل جذب به دلیل عدم خلوص در روش تولید انبوه

دارای حداکثر مقدار عنصر قابل جذب به دلیل فناوری پیشرفته در روش تولید آنها

تکنولوژی ساخت قدیمی

دارای تکنولوژی جدید و اختراعی در ساخت

فاقد خاصیت رهایش کنترل شده

دارای خاصیت رهایش کنترل شده

محدودیت در کلات کردن چندین عنصر

قابلیت کلات کردن چندین عنصر به شکل همزمان 

قابلیت کلات کردن درصد محدودی از عنصر قابلیت کلات کردن کامل عناصر

دارای اثری محدود بر کمیت و فاقد اثر بر کیفیت گیاه

افزایش قابل توجه کیفیت و کمیت در گیاه بطور همزمان

خارج شدن از دسترس ریشه به دلیل آب شویی بالا

مقاوم به آب شویی به دلیل دارا بودن خاصیت رهایش کنترل شده

تاثیر بسیار کم بر راندمان فتوسنتز در قیاس با شاهد

افزایش قابل توجه راندمان فتوسنتز در قیاس با شاهد

ایجاد آلودگی زیست محیطی

عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی

قابلیت مصرف یا از طریق خاک در موردEDDHA  و یا از طریق محلول پاشی در موردEDTA

قابلیت مصرف هم از طریق خاک و هم از طریق محلول پاشی

 
ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh